تغییر فصل باروری گوسفند با کاشت رگولین


گوسفندان به مانند دیگر حیوانات یک فصل جفت گیری و زایش دارند. بهار فصل زایش گوسفندان است و تعداد زایش گوسفندان در سال یک بار است که تغییر فصل باروری گوسفند با کاشت رگولین امکان پذیر است. رگولین هورمون کاشتنی ملاتونین است که با کاشت آن زیر پوست میش و قوچ باعث افزایش باروری گوسفندان و همچنین تغییر فصل زایش گوسفندان به هشت ماه می شود و امکان زایش بغیر فصل بهار نیست وجود خواهد داشت.

????کاربرد رگولین در افزایش میزان درآمد پرورش دهندگان گوسفند

  1. کاهش فروش بره با قیمت پایین
  2. فروش بره با قیمت بالا
  3. بره های یکنواخت در گله
  4. بره زدایی زود هنگام و بره زدایی در زمان طبیعی
  5. اطمینان از بره های بالغ جهت فروش نژاد گوسفند
  6. جفت گیری در فصل های غیر طبیعی

????رگولین و افزایش جفت گیری گوسفندان

با کاشت رگولین زیر پوست میش و قوچ امکان جفت گیری در فصول غیر طبیعی ( فصل جفت گیری اواخر تابستان تا اوایل پاییز است.) صورت می گیرد و همین باعث تولید مثل و بره زدایی و فروش بره با قیمت بالا می شود.

شما تنها باید سه عدد رگولین زیر پوست گوش قوچ و یک عدد زیر پوست گوش میش بکارید و البته به شما یاد آوری کنیم که نیازی به برداشت آن نیست .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل نمایش داده نمی شود