تغییر فصل باروری گوسفند با کاشت رگولین

گوسفندان به مانند دیگر حیوانات یک فصل جفت گیری و زایش دارند. بهار فصل زایش گوسفندان است و تعداد زایش گوسفندان در سال یک بار است که تغییر فصل باروری…

ادامه خواندنتغییر فصل باروری گوسفند با کاشت رگولین

نحوه سیدر گذاری در گاو و گوسفند

همانطور که برای حامله کردن زنان نیاز به زمان دقیق نزدیکی پس از تخمک گذاری است در حیوانات هم باید جفتگیری پس از فحل شدن آنها رخ دهد. به میل جنسی گاو…

ادامه خواندننحوه سیدر گذاری در گاو و گوسفند

درمان پنومونی و سرفه گوساله ها

⚪️پنومونی چیست؟ با پرورش گوساله ها می توانید به سوددهی قابل توجه ای برسید. مشکل اینجاست که نگهداری و مراقبت از گوساله ها سخت است بخصوص اینکه ممکن است به…

ادامه خواندندرمان پنومونی و سرفه گوساله ها